Jaarverslag Rvt

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT - 2017

In de loop van 2017 heeft Tot Heil des Volks haar aloude missie op nieuwe wijze stem gegeven met de woorden 'Zie Jezus, leef vrij'. In deze vier woorden is de ervaring samengebald van vele mensen die indertijd, staande aan de rand of zelfs buiten de orthodoxe Joodse traditie, het pad van onze Heere Jezus Christus hebben gekruist, zoals Maria Magdelena, Zacheus, de naamloze Romeinse centurio bij het kruis en de even naamloze moordenaar aan het kruis. Het zijn woorden waar we binnen Tot Heil des Volks best even aan moesten wennen, omdat ze ons als trouwe kerkgangers misschien wel wat vlot en minder vertrouwd in de oren klonken. Maar daarmee is ook direct het dilemma geschetst waar we als organisatie nadrukkelijk mee worden geconfronteerd: hanteren we de taal die onze doelgroep verstaat of de taal waarmee onze achterban vertrouwd is? Staande in de lange traditie van betrokkenheid op hen die in de samenleving onder liggen, heeft Tot Heil des Volks met volle overtuiging voor ‘Zie Jezus, leef vrij' gekozen.

De Raad van Toezicht van Tot Heil des Volks was in 2017 als volgt samengesteld:

Frank van der Duijn Schouten (voorzitter en lid remuneratie commissie)

Judith de Gelder (lid remuneratie commissie)

Dineke de Jong - van der Kolk (lid kwaliteit- en identiteitscommissie)

Gert Willem Kok (lid auditcommissie)

Tjitske Kuiper- de Haan (vice-voorzitter en lid kwaliteit- en identiteitscommissie)

Sjaak Lagerwerf (lid auditcommissie)

Jan Luursema (lid kwaliteit- en identiteitscommissie)

Jan Nathan Rozendaal (tot april 2017)

Onze visie op toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en waardering voor ieders rol. De Raad geeft zijn toezichthoudende rol vorm in verbinding met de organisatie en wordt mede gevoed door gesprekken met medewerkers, waarin vooral wordt geluisterd. Daarnaast wordt de Raad door de Raad van Bestuur geïnformeerd via compacte notities en mondelinge toelichting over de relevante zaken die binnen de organisatie aan de orde zijn. In zijn adviserende rol opereert de Raad als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur op velerlei terreinen, maar in het bijzonder in strategische kwesties. De werkgever rol van de Raad komt vooral tot uitdrukking in het houden van jaargesprekken met beide bestuurders en in het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden.

De Raad vergaderde in 2017 op 16 maart, 22 juni, 5 oktober en 7 december, steeds op een wisselende locatie bij een van de onderdelen van Tot Heil des Volks. Daarnaast nam op 24 oktober de Raad integraal deel aan een inspiratie dag, waarin samen met Raad van Bestuur, het Management Team en de medezeggenschap is gesproken over de missie en de werkwijze van Tot Heil des Volks. Ook vond bij deze gelegenheid het jaarlijks overleg tussen Raad en de OR plaats.

De agenda’s van de reguliere vergaderingen van de Raad omvatten in 2017 onder meer: de kwartaalrapportages van de Raad van Bestuur, functioneringsgesprekken met leden van de Raad van Bestuur (gehouden via 360-graden feedback), identiteitsprofiel, jaarrekening 2016 en begroting 2018.

Algeheel oordeel:

De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Raad van Bestuur in 2017, in goede samenspraak met de medezeggenschap en de medewerkers, op heldere wijze stem en inhoud heeft gegeven aan de opdracht waar Tot Heil des Volks voor staat. De Raad stelt met dankbaarheid vast dat we hiermee de moeilijke periode van de jaren 2015 en 2016 achter ons hebben kunnen laten en ons weer volledig kunnen richten op onze missie: er zijn voor hen die geen helper hebben en tegelijk, waar ook maar enigszins mogelijk, verstaanbaar door te verwijzen naar onze Heere Jezus Christus, die gebondenen vrijheid schenkt. De Raad spreekt zijn waardering uit naar alle medewerkers, vrijwilligers, teamleiders en leden van de Raad van Bestuur, die hieraan hun beste krachten hebben gewijd.

Namens de Raad van Toezicht,

Frank van der Duijn Schouten, voorzitter

Terug naar boven

thdv.nl gebruikt cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten verbeteren we thdv.nl. Lees hier meer